Nhận thấy lượng người chơi mu chúng ta khá nhiều
BQT rất vui và quyết định
sẽ sát nhập các mu khác vào mu chúng ta
giúp anh em game thủ đang chơi thuận lợi và gắn bó game hơn
BQT mu kính báo !

View more latest threads same category: