+ Sự Kiện Siêu Boss : đi ở Lorencia sv 1-2 gặp NPC : Sieu Boss


  • 1 Tầng : 200.000.000 Zen + 2 Boss medusa + quái đông


+ Thời gian ko cố định nhằm tránh trùng các event khác

00h16 - 02h40 - 04h22 - 06h38 - 08h11 - 10h40 - 12h16 - 14h38 - 16h22 - 18h37 - 20h55 - 22h11

View more latest threads same category: