1. Người cho mượn đồ, account khi xảy ra tranh chấp = Khóa tài khoản vĩnh viễn
2. Người mượn đồ, mượn acc khi xảy ra tranh chấp = Khóa tất cả các tài khoản trong game liên quan vĩnh viễn

3. Người...