ĐÂY LÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ GIAO BÁN ACC / ĐỒ TRONG GAME


1. Với Tài khoản : Giao bán trong game dù bất cứ lý do gì sẽ bị lock tài khoản mà ko cần biết lý do
2. Với Đồ đạc: Các trường hợp giao bán...