tắt các thứ đi rồi mà sao k vào đc game nè nó ghi thiếu cheatguard