1 Tài khoản mu cũ là : 0963133986
2 Nhân vật mu cũ là : GokuBlack
3 Máy chủ cũ : Quan 1
4 Tài khoản mu này : 0986966222
5 Nhân vật mu này : GokuBlack
6 Máy chủ mới : Davias
Khi toi sat nhập thì...